سرویس‌ها

سرویس‌های آزمایشی
تشخیص موجودیت‌های اسمی فارسی
برچسب گذاری صرفی کلمات فارسی​
تبدیل تصویر به متن​