حوزه‌های تحقیقاتی

بصری‌سازی

تجسم اطلاعات عملی است که به یک برنامه رایانه ای مجموعه ای از دستورالعمل ها برای انتزاع و ادراک مقادیر زیادی از داده های پیچیده ذاتا غیر مکانی و ساختار نیافته با هدف تبدیل اطلاعات خام به شکل بصری و بینش های عملی ارائه می شود.

 مصورسازی داده‌ها و آشنایی با ابزارهای بصری سازی یک بخش بسیار مهم در تحلیل دیتاست. هدف از بصری سازی دیتا در تحلیل داده‌های کمی و کیفی جمع‌بندی آن در قالب چند نمودار و تصویر نیست بلکه تحلیل این داده‌ها بر مبنای بصری سازی است تا بتوان نتایجی بر مبنای داده‌ها ارائه کرد که موجب درک بهتری از مسئله شود و در نهایت منجر به تصمیم‌گیری بر مبنای تحلیل داده‌های خام پس از شفاف‌سازی شود.

پروژه‌های مرتبط

گاه‌شمار
بصری‌سازی سلسله راویان احادیث
احادیث هم گروه کتب فریقین