حوزه‌های تحقیقاتی

آیکون زبان شناسی
زبان‌شناسی رایانشی
مشابه یابی متون و رده بندی متون
مشابه‌یابی و رده‌بندی متون
استخراج اطلاعات
استخراج اطلاعات
سیستم های پیشنهاد دهنده
سیستم‌های پیشنهاد دهنده
ترجمه ماشینی
ترجمه ماشینی
پردازش تصویر و صوت
پردازش تصویر و صوت
بازیابی اطلاعات و جستجو
بازیابی اطلاعات و جستجو
بصری سازی
بصری‌سازی