پیکره‌ها

پیکره حدیث

بیش از 15 هزار حدیث از کتاب شریف کافی به همراه برچسب هایی از قبیل سند، متن، راوی، معصوم، نمایه و ..

پیکره موازی متن و ترجمه

بیش از 260 هزار تکه متن به زبان عربی به همراه ترجمه معادل فارسی آنها از 140 جفت عنوان کتاب.

پیکره موازی متن و تصویر

حاوی تصویر یک میلیون کلمه عربی و فارسی از 116 جلد کتاب به همراه معادل متنی تایید شده توسط انسان.

پیکره مقالات علمی علوم اسلامی و انسانی

حاوی 10 هزار مقاله به زبان فارسی به همراه کلیدواژه و چکیده و موضوع مجله

پیکره تحلیل صرفی عربی

بیش از 320 هزار کلمه از قرآن کریم و کتاب شرایع الاسلام شامل بیش از 20 برچسب صرفی از قبیل پیراسته، ریشه، قسم کلمه، تعداد، شخص، وزن، باب و ...

پیکره موجودیت های اسمی احادیث

شامل 60 هزار حدیث برچسب گذاری شده با برچسب هایی از قبیل موجودیت اسمی اشخاص، جای‌ها، نام کتب، نام گروه ها و قبایل، زمان ها و رویدادهای خاص و ...

داده محک پیراسته کلمات عربی

شامل 5 هزار کلمه از گونه های مختلف ساخت‌واژی عربی مانند کلمات با ریشه های مضاعف، مهموز یا معتل، کلمات با ربشه های بالای سه حرف، ادات حرفی و اسمی و ... به همراه پیراسته تعیین شده توسط انسان.

پیکره متن، ترجمه و تفسیر قرآن کریم

شامل متن قرآن کریم با رسم‌الخط عثمانی و علائم سجاوندی، ۶ کتاب ترجمه، ۲ کتاب تفسیر و ۳ دوره کامل ترتیل با صوت قاریان مشهور قرآن