حوزه‌های تحقیقاتی

ترجمه ماشینی

ترجمه ماشینی فرآیند استفاده از هوش مصنوعی برای ترجمه خودکار محتوا از یک زبان (منبع) به زبان دیگر (هدف) بدون هیچ گونه دخالت انسانی است. با استفاده از نرم افزار کامپیوتری برای ترجمه متن از یک زبان (زبان مبدأ) به زبان دیگر (زبان مقصد) کار می کند.

در مسیر پیشرفت این فناوری چهار رویکرد مختلف ترجمه ماشینی بوجود آمده: ترجمه ماشینی آماری، ترجمه ماشینی مبتنی بر قوانین، ترجمه ماشینی ترکیبی و ترجمه ماشینی عصبی.

پروژه‌های مرتبط

همترازی متن و ترجمه
ترجمه یابی احادیث