ترازبندی صوت و متن

پروژه‌ها گاهی متن صحبت یا سخنرانی صوتی یا فیلم خاصّی وجود دارد ولی مشخص نیست که کدام بخش متن مربوط به کدام بخش صوت است تا در نمایش همزمان متن و صوت یا فیلم به کاربر بتوانیم از آن استفاده کنیم و یا متن را به صورت زیرنویس بروی فیلم و صوت برای کاربر نشان […]