مشابه یابی لفظی احادیث​

پروژه‌ها در ساختار بیان احادیث، بسیاری از احادیث با تغییرات کم و زیاد لفظی در منابع مختلف آمده اند که بحث مقارنه الحدیث هم از دیرباز به مبحث تشابه حدیث از لحاظ معنایی و لفظی می پردازد. شناسایی ماشینی این شباهت ها ،هرچند از حیث لفظی ،می تواند گامی بلند در شناسایی دقیق تر مصادر […]