حدیث یاب​

پروژه‌ها این سرویس برای پیدا کردن متن احادیث عربی در متون دینی و پیوند دهی آنها  به پایگاه جامع الاحادیث است. پایگاه جامع الاحادیث پایگاهی تخصصی حاوی کتب معروف روایی شیعه است. با پیونددهی متن یک حدیث به پایگاه جامع الاحادیث زمینه استفاده پژوهشگر از منبع دقیق حدیث، ترجمه‌ها و شرح‌ها و احادیث مشابه و […]