تحلیلگر صرفی نور

از نیازهای زیربنایی در اکثر فعالیت های هوشمند تحلیل متن، تجزیه صرفی و ساخت‌واژی کلمات و شناسایی وندها و کشف اطلاعاتی از قبیل نوع کلمه، ریشه، سرواژه (مصدر فعل و مفرد اسم جمع) و … است.  این ابزار بیش از 20 ویژگی صرفی را به صورت قانون محور شناسایی می کند و در موارد لازم […]