استخراج کلیدواژه

 یکی از موفق‌ترین رویه‌های موجود جهت کاوش در حجم عظیم منابع، بکارگیری سیستم های برچسب گذاری موضوعی و تکیه بر کلیدواژگان محتواست. بر این اساس در جهت استخراج کلیدواژگان متون، ابزار زیر با تحلیل متن، واژگان کلیدی آن را بصورت خودکار استخراج می کند.    نمونه به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اعضای هر دو حزب مجلس سنای آمریکایی قطعنامه‌ای […]