سرویس‌گیرندگان

پایگاه قاموس​

قاموس نور

قابلیت‌های هوشمند

تحلیلگر صرفی نور و بن‌یابی

ریشه یابی کلمات عربی و پیراسته سازی

استخراج مدخل و توصیف از کتب لغوی