درباره ما

تماس با ما

قم – بلوار امین – خیابان جمهوری اسلامی – ساختمان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
صندوق پستی 3857 – 37185  /  تلفن : 32120212 – 025  /  دورنگار: 32936294 – 025

تماس با ما