سرویس‌گیرندگان

پایگاه جامع تاریخ​

تاریخ

قابلیت‌های هوشمند

استخراج رویداد از متن

پیشنهاد رویدادهای مرتبط

برچسب‌گذاری موجودیت‌های اسمی

بصری‌سازی گاهشمار تاریخ