سرویس‌گیرندگان

پایگاه سمیم نور​

سمیم نور

قابلیت‌های هوشمند

تصحیح فاصله بین کلمات

مشابه‌یابی و تقلب‌یابی متن

خطایابی و ویراستاری خودکار