آزمایشگاه هوش مصنوعی
و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال نور

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بیش از سی سال فعالیت خود، تاکنون توانسته است با رقومی نمودن منابع مکتوب، حجم عظیمی از دادگان متنی را فراهم آورد. تأسیس آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با تأکید بر نگاه برون‌سازمانی، گام جدیدی برای هم‌افزایی حداکثری با دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و افراد فعال در حوزه پردازش هوشمند محتوای اسلامی است. تولید و انتشار مجموعه دادگان و پیکره‌ها و سرویس‌های مورد نیاز برای زمینه‌سازی و تسهیل فرایندهای پردازش محتوای اسلامی نیز از مأموریت‌های اصلی آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال نور به شمار می‌رود.

ورود به سایت
ترجمه ماشینی
ترجمه ماشینی
بصری سازی
بصری سازی
آیکون زبان شناسی
زبان‌شناسی رایانشی
مشابه یابی متون و رده بندی متون
مشابه‌یابی و رده‌بندی متون
استخراج اطلاعات
استخراج اطلاعات
بازیابی اطلاعات و جستجو
بازیابی اطلاعات و جستجو
پردازش تصویر و صوت
پردازش تصویر و صوت
سیستم های پیشنهاد دهنده
سیستم‌های پیشنهاد دهنده